facebook

instagram

instagram

vyhledavani

Uzavření manželství

Na území České republiky lze uzavřít manželství formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství vzniká svobodným a úplný souhlasným projevem vůle snoubenců (muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství), že spolu vstupují do manželství. Svatební obřad je veřejný a slavnostní a činí se v přítomnosti dvou svědků.

Prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, musí být učiněno v přítomnosti matrikáře matričního úřadu, v jehož správním obvodu se manželství uzavírá. 

Do matričního obvodu Městského úřadu Miroslav náleží obce:

Miroslav, Skalice, Hostěradice, Miroslavské Knínice, Našiměřice, Suchohrdly u Miroslavi, Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi a Trnové Pole

Občanský sňatek lze v rámci matričního obvodu Městského úřadu Miroslav uzavřít před:

 • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce,
 • starostou, místostarostou obce, která není matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jejím správním obvodu, a to pouze na území jejího správního obvodu

Církevní sňatek lze uzavřít před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Snoubenci musí oddávajícímu předložit osvědčení o splnění všech požadavků stanovených zákonem pro uzavření manželství vydané matričním úřadem, který náleží do matričního úřadu, které nebude starší než 6 měsíců

Na které instituci uzavření manželství řešit:

Občanský sňatek - Městský úřad Miroslav, matrika, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav – matriční úřad

Církevní sňatek - farní úřad příslušné církve nebo náboženské společnosti a Městský úřad Miroslav, matrika, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav – matriční úřad

Kde a s kým uzavření manželství řešit:
Matrika: přízemí, dveře č. 2

Radka Dočekalová, telefon: 515 266 463

 

Informace pro snoubence:

 

Snoubenci jsou povinni předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady stanovené zákonem o matrikách (301/2000 Sb.) a občanským zákoníkem (89/2012 Sb.)

K občanskému sňatku snoubenec, který je občan ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR k uzavření manželství předloží:    

 • platný průkaz totožnosti
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpis údajů z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze prokázat občanským průkazem)
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • rozvedený snoubenec – pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (opatřený doložkou právní moci). Bylo-li manželství rozvedeno cizím soudem a jeho rozsudek není v ČR účinný, předloží občan ČR rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
 • ovdovělý snoubenec – úmrtní list zemřelého manžela/ manželky
 • nezletilý snoubenec starších 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou právní moci
 • snoubenec, jehož způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům – pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství (opatřené doložkou právní moci)
 • pokud se rozhodnete o uzavření manželství mimo obřadní síň, např. zámek, park, či jiném Vámi zvoleném vhodném místě, musíte navíc doložit souhlas vlastníka nemovitosti, kde jste se rozhodli Váš sňatek uzavřít

Snoubenec, který je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině k vyplněnému dotazníku k uzavření manželství předloží shora uvedené doklady nebo jim odpovídající doklady vydané státem, na jehož území má pobyt.

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis – tzv. Dotazník.

Snoubenec, který je cizincem k uzavření manželství předloží:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedený
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky    

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými vyššími ověřeními (apostille, superlegalizace), nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak, a následně musí být úředně přeloženy do českého jazyka. V současné době je možné předkládat veřejné listiny vydané orgány členských států Evropské unie s tzv. vícejazyčným formulářem. Formulář je vždy součástí veřejné listiny a veřejná listina opatřená tímto formulářem, je přijímána bez vyššího ověření. U listin opatřených vícejazyčným formulářem není ve většině případů nutný úřední překlad do českého jazyka.

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec neslyšící či němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost soudního tlumočníka (snoubenci ho zajišťují na vlastní náklady). 

V den konání sňatku je nutno mít s sebou PLATNÉ doklady:

občanský průkaz ženich

občanský průkaz nevěsta

občanské průkazy oba svědci

Správní poplatky:

 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 3 000,- Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky – 3 000,- Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky – 5 000,- Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500,- Kč
 • vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku - 500,- Kč

Oddací list se vydává ve lhůtě do 30 dnů ode dne uskutečnění svatebního obřadu.

V souvislosti s uzavřením manželství mimo obřadní síň upozorňujeme na skutečnost, že Městský úřad Miroslav zodpovídá pouze za právní stránku uzavření manželství a nejsou poskytovány služby běžně spojované se stavebním obřadem, toto si snoubenci zajišťují sami, tj. hudba, stolek pro zajištění podpisů, zajištění místa obřadu proti dešti v případě nepříznivého počasí, atd.

Při sňatku budou snoubencům podle zákona o občanských průkazech odstřiženy rohy občanských průkazů, ve kterých je uveden osobní stav a pokud je změna příjmení. Snoubenci jsou povinni do 15-ti pracovních dnů po obdržení oddacího listu zažádat o nový občanský průkaz.

 

Lhůty pro vyřízení:

Oddací list se vyhotovuje ze zákona do 30-ti dnů po uzavření manželství. Po domluvě s matrikářkou si novomanželé mohou převzít oddací list osobně na matrice, případně jim bude zaslán na adresu, kterou si sami určí.

Důležité upozornění:

Snoubenci, kteří chtějí uzavřít manželství, doporučujeme nejdříve kontaktovat matriku a dohodnout termín obřadu. A až poté zařizovat organizační a společenské záležitosti. Může dojít k tomu, že snoubenci budou mít neplatné doklady (chybějící doklady), potřebné povolení, případně nemusí být k dispozici matrikářka či oddávající. Tímto můžete předejít možným nepříjemnostem.

Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly. Matriční úřad může povolit na základě žádosti  snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu a to vždy pouze po předchozí domluvě s ohledem na volnou kapacitu matričního úřadu.

 

Více informací o uzavření manželství najdete na stránkách MVČR zde

UŽITEČNÉ ODKAZY