facebook

instagram

instagram

vyhledavani

 

Sociálně-právní ochrana dětí je povinnost chránit dítě a jeho zájmy. Povinnost dětem pomoci a v případě nouze jejich situaci řešit má každý z nás. Nejvíce je však možné tuto péči zajistit prostřednictvím aktivit státní správy, samosprávy a soudů, ve spolupráci se školskými, zdravotnickými zařízeními a policií.

Sociálně-právní ochranou dětí vymezuje § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPO“) jako:

 • ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Sociálně-právní ochrana dětí na Městském úřadě v Miroslavi

Městský úřad Miroslav je orgánem sociálně-právní ochrany dětí jako obecní úřad dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o SPO. Činnosti obce a obecních úřadů se v oblasti sociálně-právní ochrany dětí opírají zejména o zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

 adresa MěÚ Miroslav  nám. Svobody 1/1, Miroslav
 organizační zařazení  kancelář tajemníka – úsek sociální
 výkonem SPOD je pověřen  sociální pracovník
 kontaktní osoba

 Mgr. Ilona Krupicová, tel. 515 266 465, 732 597 034

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kancelář č. 2

 webové stránky města Miroslav  www.mesto-miroslav.cz
 úřední hodiny MěÚ Miroslav

Po  7.00 - 11.30,  12.00 - 17.00 hodin

Út   7.00 - 11.30,  12.00 - 15.00 hodin

St   7.00 - 11.30,  12.00 - 17.00 hodin

Čt   7.00 - 11.30,  12.00 - 15.00 hodin

Pá  7.00 - 11.30,  12.00 - 13.30 hodin

 

Sociálně-právní ochrana dětí na Městském úřadě v Moravském Krumlově

Orgánem sociálně-právní ochrany dětí podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o SPO, tedy obecním úřadem obce s rozšířenou působností je pro obec Miroslav Městský úřad Moravský Krumlov, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Klášterní nám. 125, 672 01 Moravský Krumlov, www stránky: http://77.48.246.108/ 

Městský úřad Miroslav je povinen zejména:

 • vyhledávat děti, které to potřebují a na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje především
 • působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti
 • projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte           
 • projednat s dítětem nedostatky v jeho chování            
 • sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující            
 • poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte           
 • oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, na které je sociálně-právní ochrana především zaměřena


  § 6 zákona o SPO vymezuje případy, kdy se dítě ocitne bez péče přiměřené věku: 
 • rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy   
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí,
 • živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15. let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití                            
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte              
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu             
 • které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami         
 • které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu, pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, které nepříznivě ovlivňují vývoj
 • dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí 
 • v případě, že se dítě ocitne bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace, je povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči, zpravidla dá při zajištění této péče přednost příbuznému dítěte            
 • podávat soudu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávy o poměrech dítěte a na žádost poskytovat další údaje v rozsahu daném zákonem o sociálně-právní ochraně dětí 
 • v souvislosti s plněním úkolů podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, pořizovat obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte, je-li to třeba pro ochranu práv dítěte     


  Sociálně-právní ochrana dětí na Městském úřadě v Miroslavi pro DĚTI

! Pokud máš problém, se kterým si nevíš rady, máš vždy právo požádat o pomoc. 

! Můžeš se obrátit na svého učitele ve škole, družině, v zájmovém nebo sportovním kroužku nebo i paní doktorce.

! Můžeš také navštívit sociální pracovnici na městském úřadě.

! Každý pracovník ti poradí, kde má kancelář.

! Také ty máš právo svobodně se vyjádřit k věcem, které se tě týkají.

POMOC JE BEZPLATNÁ.

MŮŽEŠ PŘIJÍT I BEZ DOPROVODU RODIČŮ.  

UŽITEČNÉ ODKAZY