facebook

instagram

instagram

vyhledavani

 

Nahlížení do matričních knih a sbírek listin

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodné listy, oddací listy a úmrtní listy), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání. Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize, včetně dodatečných záznamů a oprav.

Matriční úřad povolí nahlédnout do matriční knihy či sbírky listin:
- fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům těchto osob,
- pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
- statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949,
- fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti.

Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.

Žadatel navštíví matriční úřad, který vede matriční knihu, do níž chce nahlédnout. Jde-li o nahlížení do sbírky listin, která již byla předána matričním úřadem příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajskému úřadu, obrátí se žadatel na tento úřad.

K žádosti o povolení nahlédnout do matriční knihy a sbírky listin je třeba předložit:
- průkaz totožnosti
- doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců
- doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
- plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.

Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958 činí správní poplatek ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu.

Matriční úřad fyzické osobě povolí nahlédnout do matriční knihy (nebo do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958) anebo povolí vyhledávat a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře:

  • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození,
  • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství,
  • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 30 let u knihy úmrtí.

Pouze v případě, že od dotčeného zápisu v matriční knize uplynula zákonem stanovená lhůta, může do takového zápisu v matriční knize nahlédnout jakákoliv fyzická osoba, aniž by musela prokazovat příbuzenský vztah k fyzické osobě, na jejíž matriční zápis (příp. na listiny založené ve sbírce listin k dotčenému matričnímu zápisu) požaduje nahlížet.

UŽITEČNÉ ODKAZY