facebook

instagram

instagram

vyhledavani

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

  1. ZÁKON České národní rady č.114/1992 Sb., ze dne 19. února 1992, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

  2. VYHLÁŠKA č.189/2013 Sb., ze dne 27. června 2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

  3. V příloze žádost včetně pokynů.

Vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení stromů a keřů (dále jen dřevin) rostoucích mimo les se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost ke kácení podává fyzická osoba, právnická osoba nebo fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti, která je vlastníkem pozemku, na němž dřevina roste. Žádost může podat i nájemce pozemku se souhlasem jeho vlastníka.

Žadatelem musí být osoba starší 18 let a být způsobilá k právním úkonům. Je-li způsobilost k právním úkonům omezena nebo zcela odejmuta, jedná zákonný zástupce určený soudem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

Žádost se podává v případě kácení:

zapojeného porostu dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m2, zapojeným porostem dřevin se rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina,

jednotlivých dřevin pokud obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 80 cm, pokud se nejedná o ovocné dřeviny rostoucí  na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň,

stromořadí, pojmem stromořadí se rozumí souvislá řada nejméně 10 stromů s pravidelnými rozestupy; chybí – li v některém úseku souvislé řady nejméně 10 stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin,

pro dřeviny pěstované na pozemcích, které nejsou vedeny v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.

Výsledkem správního řízení je vydání rozhodnutí o kácení dřevin, které se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Orgán ochrany přírody má možnost ke kompenzaci ekologické újmy uložit přiměřenou náhradní výsadbu s následnou péčí do doby nejvýše 5 let na pozemcích žadatele o kácení, nebo na pozemcích, které jsou v evidenci obce určené pro výsadbu, případně na pozemcích jiných se souhlasem dotčeného vlastníka pozemku.

 

Ing. Pavel Tinka, dveře č. 3, tel. 515 266 461, mob. 732 597 051Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dokumenty ke stažení

UŽITEČNÉ ODKAZY