facebook

instagram

instagram

vyhledavani

 

Legalizací neboli ověřením pravosti podpisu se ověřuje, že žadatel listinu před ověřujícím orgánem vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací se ověřuje, že kopie nebo opis (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou originální listinou.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině, ani jejich soulad s právními předpisy. 

Ve věci leci legalizace a vidimace se postupuje podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

       § 9 Vidimace se neprovede:

je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f)
je-li předložená listina výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný zajišťovací prvek, který nelze plně přenést na výstup,
jsou-li v předložené listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena
není-li z předložené listiny patrné, zda se jedná o:
prvopis,
již ověřenou vidimovanou listinu,
listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu 
       § 13 Legalizace se neprovede

Nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis
Jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského
Jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu
Jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři
Jde-li o legalizaci elektronického podpisu podle zvláštního právního předpisu
Jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
 

Co je potřeba předložit:

Platný občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky.
Cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního předpisu, jde-li o cizince.
Identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.
Správní poplatky:

Legalizace:

50,- Kč za jeden podpis.
Vidimace:

formát A5 nebo A4 – 30,- Kč za každou započatou stránku
formát A3 – 60,- Kč za každou započatou stránku (formát musí zůstat zachován, zmenšené kopie se neověřují)
Klient může být osvobozen od správního poplatku dle zákon 364/2004 Sb. o správních poplatcích.

Ověřování v domácnostech na území města Miroslavi pro imobilní občany provádíme po předchozí domluvě osobně nebo na telefonních číslech 515 266 463, 732 597 025, paní Radka Dočekalová.

UŽITEČNÉ ODKAZY