facebook

instagram

instagram

vyhledavani

Pronajmutí nového hrobového místa nebo prodloužení smlouvy o nájmu.

 

Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem a provozovatelem veřejného pohřebiště, jež se nachází na pozemku parc. č. 1245 o výměře 8 510 m2 zapsaném na LV č. 10001 vedeného KÚ Miroslav (Římskokatolický hřbitov).

 

Pronajímatel prohlašuje, že je provozovatelem veřejného pohřebiště (vlastníkem pozemku je Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi, Husova 67/44, 67172 Miroslav), jež se nachází na pozemku parc. č. 2341 o výměře 1 740 m2 zapsaném na LV č. 738 vedeného KÚ Miroslav (Evangelický hřbitov).

 

Žádost o pronájem hrobového místa může podat fyzická osoba starší 18 let. V případě prodloužení nájemní smlouvy, osoba, která měla smlouvu uzavřenou. Pakliže dosavadní nájemce zemřel, přechází nájemné na jejího dědice nebo osobu uvedenou v nájemní smlouvě. Dědic je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště.

Pakliže chcete uzavřít nebo prodloužit smlouvu o nájmu hrobového místa přineste si s sebou:

§  občanský průkaz nájemce

§  dosavadní Smlouvu o nájmu hrobového místa nebo jinou listinu, kterou je možno doložit vlastnický vztah k hrobovému zařízení (kupní smlouva, rozhodnutí o dědictví, apod.)

§  finanční hotovost k uhrazení nájmu a služeb s nájmem spojených

§  údaje nutné k uzavření smlouvy a doplnění do evidence hrobových míst

Nájemné za hrobové místo

Nájemce hrobového místa hradí nájemné zpravidla na dobu 10-ti let. Po uplynutí této doby je vyzván provozovatelem pohřebiště k podepsání dodatku smlouvy a úhradě nájemného na další období. Město, majitel hřbitova a provozovatel pohřebiště, stanovil cenu za nájem hrobového místa jako dvousložkovou. O tomto jsou nájemci informováni ve smlouvě o nájmu. Nájemné se skládá ze dvou složek:
a) z částky za nájem pozemku - nájemné za pozemek je regulované cenovým výměrem MF ČR, které vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

b) z částky za služby s nájmem spojené - podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích rozhoduje o uzavírání nájemných smluv, tedy schvaluje i výši nájemného, které tvoří cenu za služby s nájmem spojené. Do této částky je promítnuta především cena za vodné a cena prací spojených s údržbou hřbitova (především udržování zeleně, zimní a letní údržba, odvoz a likvidace odpadu).

Kde a s kým můžete tuto životní situaci řešit?

Radka Dočekalová, kancelář č. 2, tel. 515 2166 463, mob. 732 597 025, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

Dokumenty ke stažení

UŽITEČNÉ ODKAZY