facebook

instagram

instagram

vyhledavani

Působí na úseku samosprávy a přenesené působnosti.

Přenesenou působnost vykonává pro město Miroslav a obce Hostěradice, Skalice, Miroslavské Knínice, Suchohrdly u Miroslavi, Našiměřice, Jiřice u Miroslavi, Damnice, Dolenice a Trnové Pole.  

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCI 

Realizaci činnosti sociální práce na obci ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

 

Sociální práce na obci je vykovávána zejména v těchto činnostech:

 

 • poskytuje bezplatně základní sociální poradenství, na které má každá osoba nárok
 • vykonává sociální práci v rámci sociálních služeb jako jeden z možných nástrojů realizace pomoci
 • prování depistáže jako základní nástroj pro vědomé cíle a včasné vyhledávání jedinců, kteří by mohli být ohroženi sociálním vyloučením
 • spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a zajišťuje v rámci zákonem stanovených povinností výkon této práce na obci
 • spolupracuje s úřadem práce při řešení situace a pomáhá jí řešit svoji situaci i s jinými organizacemi
 • navrhuje ve spolupráci s touto osobou řešení východiska z krizové situace a pomáhá jí řešit svoji situaci s jinými organizacemi
 • provádí přímou sociální práci s klientem zaměřenou na jeho změnu
 • provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy sociální práce na obci
 • spolupracuje s dalšími státními, samosprávními či neziskovými institucemi
 • realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území
 • vede u klienta Standardizovaný záznam sociálního pracovníka v Jednotném informačním systému
 • ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
 • distribuce Euroklíčů
 • v rámci své činnosti se řídí předpisy v oblasti sociální práce na obci a vnitřními předpisy úřadu, dodržuje etické zásady sociálního pracovníka a zachovává mlčenlivost o všech osobních údajích

 

S kým můžete tuto životní situaci řešit:

Mgr. Ilona Krupicová, dveře č. 2, tel. 515 266 465, mobil: 732 597 034

UŽITEČNÉ ODKAZY