facebook

instagram

instagram

vyhledavani

 

Určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů

Rodiče dítěte, kteří nejsou manželé, mohou určit souhlasným prohlášením otcovství, a to jak k narozenému, tak i k nenarozenému dítěti, je-li již počato. Současně se dohodnou na jménu a příjmení dítěte. Prohlášení se činí osobně před matričním úřadem, před soudem nebo na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí.

Určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů lze pouze jednou a nelze je vzít zpět. Rodiče současně stvrdí svým podpisem, že neurčili otcovství k tomuto dítěti před jiným matričním úřadem nebo před soudem.

Oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) jsou rodiče dítěte:

Činí-li prohlášení ten, kdo není plně svéprávný (tj. nedovršil věku 18ti let), může je učinit pouze před soudem. Rovněž nezletilý (osoba, která nedovršila věku 18 let), činí prohlášení vždy před soudem. Soud podle okolností případu posoudí, zda ten, kdo není plně svéprávný, je schopen jednat sám, nebo zda za něho bude jednat jeho opatrovník. Prohlášení před soudem se učiní až po narození dítěte.

Nemůže-li matka pro duševní poruchu posoudit význam svého prohlášení nebo je-li opatření jejího prohlášení spojeno s těžko překonatelnou překážkou, není možné určit otcovství souhlasným prohlášením.

Pokud je rodič neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná pro souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden z rodičů na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Bez přítomnosti tlumočníka nelze souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zákona o znalcích a tlumočnících.

Oba rodiče se osobně dostaví na matriku, kde s nimi bude sepsáno souhlasné prohlášení.

Určení otcovství k již narozenému dítěti doporučujeme sepsat na matrice v místě narození dítěte.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti rodiče dítěte předloží:

  • doklady totožnosti
  • rodné listy
  • matka - těhotenský průkaz
  • rozvedená matka - pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci
  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Při určení otcovství k narozenému dítěti rodiče předloží:

  • doklady totožnosti
  • rodné listy
  • rodný list dítěte, byl-li již vystaven
  • rozvedená matka - pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci
  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Rodiče dítěte dále mohou do souhlasného prohlášení uvádět, na jakém jménu a příjmení dítěte se dohodli. V případě nenarozeného dítěte se uvádí jméno pro chlapce i jméno pro dívku.

Dítěti, které není občanem a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, se zapíše příjmení podle dohody rodičů. U dítěte staršího 15 let musí být připojen k této dohodě jeho souhlas. Tuto dohodu nelze měnit.

UŽITEČNÉ ODKAZY