facebook

instagram

instagram

vyhledavani

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její písemné žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 • Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky
 • Fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
Podání písemné žádosti o povolení změny jména nebo příjmení na matričním úřadě, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu nebo poslednímu trvalému pobytu žadatele v ČR, u nezletilého dítěte podáním u matričního úřadu v místě trvalého pobytu nezletilého dítěte.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Písemná žádost musí obsahovat:

 • Jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
 • rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
 • odůvodnění.


K žádosti musí být přiložen:

 • rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
 • doklad o státním občanství,
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.

 • K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Poplatek se platí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení.
Žadatel zaplatí poplatek 200,- Kč:

 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného
 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (platí pouze u příjmení po rozvodu manželství po zmeškání lhůty 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu)
 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí


Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel 3 000,- Kč.

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že opět přijímá své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

UŽITEČNÉ ODKAZY