facebook

instagram

instagram

vyhledavani

Informační povinnost ve smyslu čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

 

INFORMAČNÍ POVINNOST

ve smyslu čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Město Miroslav

IČO: 00293164

nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav

Telefon: 515 333 201

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

LAWYA data  protection , s.r.o.

IČO: 07084498

Březinova 29, 616 00 Brno

Tel.: +420 770 606 081

E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

3. Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracovaní

Účelem zpracování osobních údajů správcem je:

Čl. 6 odst. 1 písm. a) – zpracování na základě souhlasu;

Čl. 6 odst. 1 písm. b) – zpracování pro účely plnění smlouvy;

Čl. 6 odst. 1 písm. c) - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti;

Čl. 6 odst. 1 písm. e) - zpracování nezbytné pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena:

Právním základem zpracování jsou právní předpisy upravující výkon samostatné a přenesené působnosti správce, a to zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Právní základ zpracování vychází dále ze zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále ze zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Pokud správce vystupuje v soukromoprávních vztazích, je právním základem zpracování zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisy související.

Není vyloučeno zpracování osobních údajů na základě jiných právních předpisů upravujících výkon samostatné a přenesené působnosti správce.

 

4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracovaní založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)

Správce může zpracovávat osobní údaje na základě oprávněného zájmu, primárně však zpracovává osobní údaje z titulu výkonu veřejné moci a plnění právní povinnosti.

 

5. Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Odvolací či kontrolní orgány v rámci vedení jednotlivých řízení. Nadřízené a kontrolní orgány veřejné správy. V rámci vedení řízení mohou být vyrozuměny i soukromoprávní subjekty které jsou podle zvláštního právního předpisu účastníky řízení nebo jsou v jiném procesním postavení.

Osobní údaje mohou být předány smluvním zpracovatelům. Může se jednat o výkon auditní činnosti, správu IT technologií, účetní a daňové poradenství a podobně. Údaje se rovněž předávají provozovatelům poštovních služeb v rámci doručování zásilek.

Údaje mohou být předány v rámci ochrany práv a zájmů správce advokátům nebo soudním exekutorům.

Není vyloučeno předání dalším subjektům dle konkrétní činnosti správce.

 

6. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

7. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby

Doba uložení se řídí zvláštními právními předpisy upravujícími činnost správce v rámci konkrétního účelu zpracování.

 

8. Poučení o právech subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům.

Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů.

Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku.

Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

9. Upozornění, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a poučení ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

Poskytnutí osobních údajů je zejména zákonným požadavkem, pokud správce vystupuje jako účastník občanskoprávního vztahu, je poskytnutí osobních údajů zpravidla smluvním požadavkem a je nezbytné pro uzavření smlouvy respektive předsmluvní jednání.

 

10. Upozornění na provádění automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilovaní

Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

UŽITEČNÉ ODKAZY